รายนามคณะกรรมการ

การประปานครหลวงชุดปัจจุบัน

นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์

อดีตอธิบดีกรมที่ดิน

พล.อ. สิงห์ทอง หมีทอง   

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

นาย อนุชิต ตระกูลมุทุตา 

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นาย กฤษดา กวีญาณ  

ประธานกรรมการบริษัท

บริหารสินทรัพย์ เพลินจิต จำกัด

นาย ชัยทัต แซ่ตั้ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

นายวรายุทธ เย็นบำรุง

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

หม่อมราชวงศ์ ศศิพฤนท์ จันทรทัต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

นาย หร่อหยา จันทรัตนา  

อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

นาย สัญญา แสงพุ่มพงษ์

อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นาย นิทัศน์ มณีศิลาสันต์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด

นาย วีรวัฒน์ ยมจินดา

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แมคซิม่า สตูดิโอ จำกัด

นาย บุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

รองปลัดกระทรวงการคลัง

นาย มานิต ปานเอม

ผู้ว่าการการประปานครหลวง